Corornavirus2 Png

Dato: 1. april 2020

Skrevet av: Karoline Jakoba Scheide og Ingvild Johnson

Koronakrisen - avklaringer

Myndighetene endrer stadig tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset og dette får løpende konsekvenser for mange virksomheter. Her får du som arbeidsgiver eller arbeidstaker en samleside med oppdaterte svar på ofte stilte spørsmål. Du finner også linker til andre nettsteder med mer utfyllende informasjon. Siden oppdateres jevnlig.

Sist oppdatert 1. april - ny mal for varsel permittering

HOLD DEG OPPDATERT: Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver fredag. Meld deg på her

Avklaringer rundt åtte temaer:

 • Permittering- og dagpengeregelverket
 • Sykepenger ved korona-relatert sykefravær
 • Stengte skoler/barnehager og omsorgspenger
 • Karantene og hjemmekontor
 • Reise og ferie
 • Utvidet handlingsrom for arbeidsgiver
 • Kontinuitetsplanlegging
 • Personvern

1. Permittering- og dagpengeregelverket (endringene trådte i kraft 20. mars)

 • Arbeidsgivere bør veilede arbeidstakere som blir permittert slik at de registrerer seg som arbeidssøker og søker om dagpenger hos NAV.

 • Ordinær varselfrist ved permittering er 14 dager, men ved uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager. Permitteringen pga. koronakrisen kan være forventet eller uforutsett – begrunnelsen for varselfristens lengde bør derfor komme klart frem i permitteringsvarselet.

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. Virksomheter som har likviditet til det, anbefales å forskuttere lønn for så å få det refundert fra NAV. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

 • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

 • Sykemeldte kan permitteres på linje med andre arbeidstakere.

 Les mer på Regjeringens hjemmeside

Mal varsel for permittering

Mal for protokoll fra informasjonsmøte med ansatte

Virksomhetsmedlemmer av HR Norge kan i tillegg få kortfattet juridisk rådgivning, kontakt oss på e-post hrnorge@hrnorge.no eller telefon 22 11 11 22 og vi setter deg over til SBDL (medlemsfordel).

2. Sykepenger ved korona-relatert sykefravær

 • Stortinget har nå vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Les mer på NAVs sider.  
   
 • NAV jobber nå med å lage en ny refusjonsordning. Derfor må virksomhetene fortsette å betale sykepenger hele arbeidsgiverperioden inntil ny beskjed kommer. NAV ber virksomhetene sende inntektsmelding som i dag, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. NAV vil senere refundere fra fjerde dag.

 • Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med pandemien.

3. Stengte skoler/barnehager og omsorgspenger

 • Foreldre har av forskrift fått rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. (Du kan lese mer hos NAV). Dette gjelder ikke bare når barn er syke, men også i tilfeller som nå når skoler og barnehager er stengt. Arbeidsgiver dekker de første 3 dagene.
  • 1-2 barn 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager til hver forelder
  • 3 barn eller flere 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager til hver forelder
  • Enslige forsørgere/foreldre til kronisk syke har utvider antall omsorgspengedager

 • Dersom dager med omsorgspenger er brukt opp, må en finne andre løsninger, som avspasering, redusert arbeidstid, alternativt søke om ferie eller permisjon. Vårt råd er å ha en tett og forståelsesfull dialog med den enkelte. For mange kan mye ordnes med økt fleksibilitet knyttet til arbeidstid.   

4. Karantene og hjemmekontor

 • Alle som kan jobbe hjemmefra, er oppfordret til det av myndighetene. Dersom arbeidstaker ikke kan jobbe hjemmefra, er det fortsatt lønnsplikt for arbeidsgiver i perioden.

 • Arbeidsgiver har fortsatt ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø når ansatte er på hjemmekontor. Det er viktig at arbeidsgiver gjør tiltak for å motvirke en følelse av isolasjon hos arbeidstakere, f.eks. gjennom faste treffpunkter over video. 

5. Reise og ferie

 • Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til og med 14. april. Les mer på regjeringen.no.

 • Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstakers ferie skal avvikles, jf. ferieloven. Dette vil særlig gjelde overført ferie, avtalefestet ferie og annen ferie utover hovedferieperioden på 3 uker.

 • Under koronakrisen er det mer sannsynlig enn tidligere at arbeidsgiver vil gå inn og styre ferieuttaket. Vi anbefaler å gå tidlig i dialog med arbeidstakere om dette, og involvere tillitsvalgte og/eller verneombud.

 • Under en permitteringssituasjon kommer også ferieloven til anvendelse. Ferie avvikles derfor som normalt og teller ikke med som permitteringstid.

 6. Utvidet handlingsrom for arbeidsgiver

 • Handlingsrommet for arbeidsgiver er betydelig utvidet på grunn av denne ekstraordinære situasjonen. Det gjelder bl.a. muligheten til å utvide rammen for hva man kan settes til av arbeidsoppgaver. Hvor mye arbeidsgiver har anledning til å endre arbeidsoppgavene til en ansatt vil avhenge av en helhetsvurdering og interesseavveining i hvert enkelt tilfelle.

7. Kontinuitetsplanlegging

 • Kontinuitetsplanlegging handler om å planlegge for hvordan virksomheten kan opprettholde daglig drift når det er stort bortfall av arbeidskraft, varer og/eller tjenester.

 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap har en veileder med praktiske råd til virksomheter i denne situasjonen.

8. Personvern

 • Datatilsynet fremhever personvernregelverket som sier at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Når det gjelder koronakrisen, er det viktig å være klar over følgende:
  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.

Hva gjør medlemsvirksomhetene våre?

Medlemmene i HR Norge har nå fokus på å holde hjulene i gang, digitalt lederskap, tydelig kommunikasjon og å ivareta de ansattes helse. Hør hva HR-direktør i Grieg Seafood, Kathleen Offman Mathisen, sier om de tiltakene virksomheten gjennomfører og hvordan dette påvirker ledelse, kommunikasjon og omsorgen for de ansatte.

HR Norge: Hva skjer med medlemmenes tilbud?
HR Norge arbeider løpende i tett dialog med medlemmene å tilby digitale produkter som vil være nyttig akkurat nå i forbindelse med koronakrisen. Vi arbeider også med å legge over deler av HR Norges øvrige kompetansetilbud i digitalt format.

Relaterte saker

Thumbnail Even Og Kari Arbeidsrett 2

Arbeidsrett

Arbeidsgivers styringsrett – spørsmål og kommentarer

I dagens webcast diskuterer Kari Bergeius Andersen, advokat og partner i SBDL, og Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, styringsretten i denne spesielle situasjonen vi nå opplever i arbeidslivet. Mot slutten av sendingen svarer de også på aktuelle spørsmål som er kommet inn fra medlemmer. QA-delen starter 17:10 ut i sendingen.

Thumbnail Even Og Kari Arbeidsrett 3

Arbeidsrett

Den nye "normalen" - Arbeidsrett

Det har skjedd mye de siste 24 timene. I dagens webcast snakker Kari Andersen og Even Bolstad om hva som er nytt. Oppdateringene gjelder vilkår ved permittering og delvis permittering og hvordan vi må tenke på kjernekompetanse. Det er en balansegang i dag mellom regler og klokskap, og når alt kommer til alt handler det om å komme ut i så god behold som mulig i den andre enden.

Thumbnail Kristian Og Kari Arbeidsrett 1

Arbeidsrett

Jus, styring og ledelse i Koronatider

Webinaret startet med en kort innledning som ga et overblikk over permitteringer, oppsigelser og det å organisere virksomhetene på en ny måte. Saken er nå oppdatert med svar på spørsmål fra webinaret.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!